Oferta

Kompleksowe usługi BHP

Oferowana przez nas obsługa bhp zawiera:

1) przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz

z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń;

2) bieżące informowanie instytucji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych

i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju budynków, nieruchomości wchodzących

w skład firmy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji budynków i innych nieruchomości albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;

8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

14) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

15) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

16) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;

17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników (pomoc w realizacji profilaktyki zdrowotnej załogi);

18) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z organizacjami związkowymi przy:

  1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;

19) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmujących się taką problematyką, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

20) inicjowanie i rozwijanie na terenie instytucji różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

21) organizacja i prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne dla osób zatrudnionych na stanowiskach: robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami);

22) realizacja nakazów, orzeczeń i wystąpień PIP, PSP, PTIS;

23) dobór sprzętu gaśniczego, instrukcji i oznakowania ppoż.;

24) porady i konsultacje w zależności od wymagań higieniczno-sanitarnych;

25) nadzór nad terminowością przeprowadzania: pomiarów energetycznych, środowiskowych, sprawozdań i kontroli w zakresie BHP oraz innych wymaganych przez w/w rozporządzenie.

26) nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje bieżącą kontrolę ustaleń i poleceń  przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na terenie instytucji;

27) opracowywania treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP.

Nadzory BHP

Nasza firma występuje w  imieniu  zleceniodawcy  przed   państwowymi  organami  nadzoru  nad  warunkami  pracy.  Organy te to:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Urząd Dozoru Technicznego itp.

O każdym wystąpieniu firma SAFE WORK zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić  osoby kierujące działalnością.

Specjaliści firmy SAFE WORK działają na terenie całego województwa łódzkiego, przy czym ciągle rozszerzamy swoją działalność o nowe miejsca na terenie całego kraju.